Gammelgården


Uthyrning

Vill du som medlem använda gammelgården för en fest eller en sammankomst? Kontakta Ann-Marie Dock Gustavsson på telefonnummer 018-35 72 60. 




Så skapades Gammelgården

Historik inför invigningen av Börje-Åkerby Hembygdsförenings ”Gammelgård” i Altuna 20/6 1954

Det satt några bybor en stilla vacker försommarkväll som med vemod och dels bekymmer såg hur den gamla anrika Altuna-gården med dess kringbyggda längor bit för bit raserades för att lämna plats för mera tidsenlig bebyggelse.

Husen hade sålts som licensfri ved till en industri i staden, många förnämliga byggnader i orten hade gått samma öde till mötes.
Tanken att rädda denna gård på platsen eller att flytta den till annan plats inom socken som hembygdsgård och museum hade dryftats men utan resultat.

Nu stod endast portlidret kvar väntande samma dom. Hur skulle detta kunna bevaras? Var den stora frågan för Martin Lundström Ängeby, Walter Larsson Åkerby samt Herbert Hansson Birger- och Bertil Larsson från Altuna. Man kommo överens att tillskjuta varsin summa till ett belopp motsvarande det då gällande vedvärdet för portlidret. Tanken var då endast att få byggnaden bevarad för framtiden, som en privat egendom för ovan nämnda personer. 

Men då saken blev känd tillstötte flera intresserade från Åkerby och Börje och ville vara med och man kallade till ett sammanträde i Ryttarhagen den 6/6 1949 och de femton närvarande bildade Börje-Åkerby Hembygdsförening under ordförandeskap av Martin Lundström. Föreningen fick sedan till sin stora glädje av Lars och Anny Larsson inköpa den vackra tomten i Ryttarhagen inkl portlider, som sedan med traktor och drög släpades till sin nya plats.
Martin Lundström och Enok Tapper Åkerby åkte omkring i Börje och fingo nya medlemmar som med femtio kronor erlade inträdesavgift.

Intresset var i början mycket stort varför föreningen dristade till inköp av en bod från Älgtorp i Börje samt en mangårdsbyggnad från Örnsätra i Jumkil.

Pengar behövdes för att klara de löpande utgifterna. Vi fingo en del genom tiggarlista och anslag, då särskilt bör nämnas fem tusen kronor från Börje kommunalfond. Dessa fem tusen blev både till behag och obehag för föreningen, medlemmar röstade för och emot och det blev en söndring inom föreningen, som menligt inverkade på dess anseende och den frivilliga arbetskraften, varför den arbetsvilliga parten blev liten och fick slita hårt. Dock fanns några som med otrolig energi förde arbetet till fulländning. Bland de mest trogna och  uthålliga kan ej här förbigås namn, som t.ex. Johan Larsson och Karl Johansson Alsta samt Petrus Lindgren Åkerby, som släppte det arbete de hade, för att på ordf. vädjan städse stå till tjänst.

Månghundra frivilliga avgiftsfria dagsverken har nedlagts, rivningar av hus ditkörda, grundgrävning, grundläggning, gärdesgårdens uppsättning, diktning av väggar, brädfordring, läggning av golv och paneler, timmer till sågning samt mycket mycket annat detaljarbete, rödfärgning mm. Katalogarbetet ej att förglömma.

Nu när äntligen muséet stod färdigt för sitt ändamål, så skulle det möbleras i köket och storstugan samt alla museeiföremål runt i bygden hopsamlas och placeras. Det tog sina dagar, men idel roligt att i de många rummen alltid träffa goda glada givare till alla dessa 700 nr.
Fem års arbete ligger bakom en blandning av solljus och skugga, men ju mer ett arbete kräver ju kärare blir det.
Föreningens stöttepelare och drivande kraft under dessa år har varit ordf. Enok Tapper, som med osviklig energi drivit sin förening mot målet.
Det är styr. förhoppning att Gammelgården skall bliva till glädje och nytta för sin bygd där gammal och ung kan samlas, finna vila, lärdom och andlig fostran.

Sammandrag av föreningens ekonomi 1949 t.o.m. 1953
Inkomster         11,463:-                       Utgifter 15,741:89
Lån                    5,000:-
                        --------------                                              --------------
                        16,463:-                                               15,741:89


                                    Sum. Behålln.  721:11








Inga kommentarer:

Skicka en kommentar